Cudzoziemcy na krakowskich strzelnicach – czy są jakieś ograniczenia?

Polskie strzelnice cieszą się w Polsce coraz większym zainteresowaniem. Z tego rodzaju sposoby na spędzanie czasu wolnego pragną korzystać również osoby, które nie mają obywatelstwa polskiego. Dla osób będących obcokrajowcami dobrą wiadomością będzie fakt, że nie ma szczególnych restrykcji dotyczących korzystania przez nich ze strzelnicy. Na wielu strzelnicach istnieje konieczność ukończenia pewnego pułapu wiekowego, by móc w pełni samodzielnie skorzystać ze strzelnicy. W wielu przypadkach granicą tą będzie ukończenie 10. roku życia. W tym przypadku dziecko niezależnie od obywatelstwa będzie musiało pojawić się na strzelnicy z dowolnym opiekunem. Najczęściej jest to rodzic. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że poszczególne strzelnice mogą różnić się szczegółową treścią regulaminów. Obecny w danym obiekcie instruktor powinien samodzielnie podjąć decyzje o dopuszczeniu danej osoby do określonej broni. Pod uwagę brane są takie czynniki jak wiek, doświadczenie, czy możliwości fizyczne.

Jakie dokumenty powinien okazać obcokrajowiec przed użytkowaniem strzelnicy?

Jednym z najistotniejszych dokumentów, o których powinien pamiętać człowiek chcący skorzystać ze strzelnicy, jest dokument potwierdzający tożsamość osoby na strzelnicy. W przypadku Polaków okazywanym dokumentem będzie najczęściej dowód osobisty. Z kolei osoby z zagranicy posiadają odpowiednik tego dokumentu, który również powinien być uznawany. Dodatkowo osoby nieletnie mogą przedstawić inny dokument, najczęściej ma on formę legitymacji szkolnej. Z kolei zarówno osoby poniżej 18. roku życia, jak i te pełnoletnie mają prawo, zamiast powyżej wymienionych dokumentów ukazać również paszport. Każdorazowy pobyt na strzelnicy wiąże się również z koniecznością wpisu do książki. Jedna z istotnych informacji będzie dotyczyła adresu. W przypadku pobytu na wakacjach przez osobę z zagranicy zaleca się wpisywanie miejsca, w którym on zamieszkuje, a nie adresu, w którym tymczasowo przebywa.

Ogólne zasady korzystania ze strzelnicy – o czym powinien pamiętać każdy użytkownik strzelnicy?

Każdy użytkownik strzelnicy bezwzględnie powinien stosować się do jej regulaminu. Na naszej krakowskiej strzelnicy GoToShoot zawsze osoba instruktora objaśnia wszelkie kluczowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na danym obiekcie. Zazwyczaj dana broń ma prawo być naładowana jedynie w przypadku stanowiska stricte przeznaczonego do szlifowania umiejętności strzeleckich. Podstawowymi komendami, na jakie może natknąć się użytkownik każdej strzelnicy, są takie krótkie komunikaty, jak: ładuj mówiący o możliwości naładowania magazynku, start stanowiący przyzwolenie do strzelania, stop nakazujące obowiązkowo przerwać strzelanie w momencie pojawienia się komendy oraz rozładuj stanowiący informacje o konieczności natychmiastowego rozładowania broni. Osoby korzystające ze strzelnicy muszą również dokonać wpisu do księgi rejestru, podając swoje podstawowe dane osobowe. Dodatkowa osoba będąca użytkownikiem strzelnicy powinna być w pełni trzeźwa.

Cudzoziemców zapraszamy na angielską stronę naszej Shooting Range in Cracow.